Parallax Testimonial

[testimonial_slider_box]
[testimonial_slide author=”mike”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[testimonial_slide author=”Client Name Here”]Testimonial Here[/testimonial_slide]
[/testimonial_slider_box]